Spårvagnsstäderna

Trafikverket kartlägger aktuella projekt för stadsmiljöavtal

Trafikverket genomför nu en kartläggning i dialog med kommuner för att få fram förslag på projekt som bedöms kunna vara aktuella för stadsmiljöavtal med start redan under 2015.

Stadsmiljöavtalen kan sägas bestå av två delar, dels åtgärder som medfinansiering kan fås för och dels motprestationer i form av kompletterande åtgärder, styrmedel, program och planer från kommunen. Tillsammans ska dessa leda fram till hållbara persontransporter i städerna.

I Norge använder man ett gemensamt mål för alla bymiljöavtal; att all tillväxt i persontransporter ska tas i kollektivtrafik, gång och cykel. Ett gemensamt mål liknande detta är något som också övervägs i Trafikverkets arbete med regeringsuppdraget. Medfinansieringen bedöms främst beröra kapacitetsstark kollektivtrafik i städer där beläggning har möjlighet att bli hög.

– Trafikverkets regioner har kontakt med kommunerna och samlar nu in information om möjliga projekt. Det är främst projekt som kommit långt i sin planering som bedöms komma ifråga för stöd under 2015. Kartläggningen ska vara klar och rapporteras till regeringen senast den 1:a mars, berättar Håkan Johansson, nationell samordnare för klimat och energifrågor samt projektledare för regeringsuppdraget om stadsmiljöavtal på Trafikverket

Slutredovisning av regeringsuppdraget ska ske senast 20 maj 2015. Trafikverket kommer utse kontaktpersoner för stadsmiljöavtalen i sina regioner. Mer information kommer att publiceras på Trafikverkets webbplats

Foto: JJ Merelo, CC BY-SA 2.0