Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Spårvagnsstädernas kommande årsmöteskonferens "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" äger rum den 26-27:e mars i Eskilstuna.

Möt ordföranden för riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. De senaste utbyggnadsplanerna för modern spårväg i Finland presenteras och vi får veta hur franska staden Besançon skapat en kostnadseffektiv spårväg som samtidigt är attraktiv för resenärerna. Vi får en inblick i hur regler kan tillämpas för att skapa tilltalande spårvägar med hög säkerhetsnivå och hur kommuner och kollektivtrafikmyndigheter kan arbeta med jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen.

Vi promenerar till Munktellstaden och får bekanta oss med planerna för hur Eskilstuna ska utvecklas i framtiden och arbetet som pågår med att läka ihop olika stadsdelar med varandra. De lokala politikerna ger sin syn på hur de vill utveckla Eskilstuna längs med kollektivtrafiken. Konferensen avslutas med en gemensam workshop där intresserade kan bidra till att utveckla nya riktlinjer för attraktiv kollektivtrafik med fokus på spårväg. Workshopen arrangeras i samarbete med X2AB.

Tid: Torsdag 26 mars, 10:00 - fredag 27 mars, 15:00
Plats: Elite Stadshotellet, Hamngatan 11, Eskilstuna

Sista anmälningsdag till årsmöteskonferensen var 19 mars

Program

Torsdag 26 mars

9.30 – 10.00 Registrering & kaffe

10.00 – 10.10 Välkommen till Årsmöteskonferensen

10.10 – 12.00 Årsmötesförhandlingar

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Utbyggnadsplaner för modern spårväg i Helsingfors, Tammerfors
och Åbo

Finland planerar ny modern spårväg i flera städer. Utredningar visar att spårvägen i Tammerfors kommer att bli samhällsekonomiskt lönsam för staden. Vad visar beräkningarna och hur går den statliga medfinansieringen till? Hur långt har städerna kommit i sin planering?
Björn Silfverberg, seniorkonsult, WSP Finland

13.45 – 14.00 Eskilstunas stadsläkningsprojekt
Genom att läka ihop olika stadsdelar med stadskärnan vill kommunen skapa en mer sammanhållen och tätare stad utan barriärer. Fler bostäder, vackrare miljöer och större rörlighet mellan områdena är några målsättningar.
Per Haupt, stadsarkitekt, Eskilstuna kommun

14.00 – 14.15 Så ska Eskilstuna växa och utvecklas
Eskilstuna har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren. Flera omfattande byggprojekt pågår nu i staden med bland annat ny sportarena och nytt badhus där hållbara resor och har en nyckelroll.
Kristina Birath, miljö- och stadsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun

14.15 –15.10 Stadsvandring i Eskilstuna – Munktellstaden
Gemensam promenad till Munktell Science Park. På plats får vi veta mer om hur Munktellstaden har transformerats från industriområde till en plats som idag rymmer kultur, idrott, museum och företagsetableringar.
Promenaden tar ca 15 minuter enkel väg.
Charlotte H Kindmark, projektledare, Eskilstuna Kommunfastigheter AB

15.15 – 15.45 Fika

15.45 – 16.15 Så kan stadsmiljöavtalen medfinansiera nya investeringar i modern spårväg
Den nya statliga medfinansieringen till städernas kollektivtrafik ska främja samhällsekonomiska och klimateffektiva lösningar, hållbar arbetspendling, ökad sysselsättning och jämställdhet.
Karin Svensson Smith (Mp), ordförande för riksdagens trafikutskott

16.30 – 17.15 Panelsamtal. Modern spårväg i Eskilstuna?
Politiker från Eskilstuna kommun samtalar kring hur de ser på utbyggnaden av kollektivtrafiken och dess betydelse för stadens och regionens utveckling.
Moderator: Björn Svensby, Energimyndigheten

Politiker i panelen:
Sarita Hotti (S), ordförande, stadsbyggnadsnämnden
Arne Jonsson (C), 1:e vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden
Joel Hamberg (V), 2:e vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden
Linus Pettersson (Mp), ledamot, stadsbyggnadsnämnden

17.15 – 18.15 Fri tid

18.15 – 19.00 Samling med förfriskningar

19.00 – Middag
Lokal: Stadshotellets restaurang på bottenplan.

Efter middagen håller hotellets pub The Bishop´s Arms öppet för de som önskar mingla vidare.

Fredag 27 mars

9.00 – 10.00 Besançon – Attraktiv och kostnadseffektiv spårväg i en medelstor stad
Spårvägen i franska Besançon invigdes i augusti 2014. Med hård kostnadskontroll lyckades staden skapa ett helt nytt trafiksystem som är mycket attraktivt och kostnadseffektivt. Vilka val gjordes för att hålla kostnaderna nere? Hur lyckades projektet hålla budget och samtidigt skapa en modern spårväg med god design?
Pascal Gudefin, direktör för spårvägsprojektet, Grand Besançon
Christophe Schor, projektansvarig, Grand Besançon

Föredraget hålls på engelska

10.00 – 10.30 Fika

10.30 – 10.55 Nya regler inom spårtrafikområdet – möjligheter med plan- och byggförordningen
Transportstyrelsen har ett utökat ansvar för spårväg i samband med att Plan- och Byggförordningen ändrades 1 juli 2013. Hur ser det nya uppdraget ut? Hur går man till väga för att ta fram de nya föreskrifterna?
Reijo Rosendal, handläggare infrastruktur, Transportstyrelsen
Per Andersson, projektledare Tekniska egenskapskrav för vägar och banor, Transportstyrelsen

10.55 – 11.20 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem
Hur kan kraven på god säkerhet kombineras med anspråken på ett estetiskt tilltalande och attraktivt spårvägssystem? Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ger sin syn på hur tolkningen av säkerhetsregler hittills påverkat sättet att bygga spårväg samt möjliga vägar framåt.
Lars H Ericsson, säkerhetsdirektör, Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting

11.20 – 11.45 Kollektivtrafik på lika villkor – att integrera jämställdhet i planeringen
Kommunerna har i uppdrag att föra in jämställdhetsperspektiv i hela sin verksamhet. Hur kan förvaltningarna integrera frågan när nya stadsdelar, trafiklösningar och spårvägar planeras?
Daniel Svanfelt, trafikstrateg och projektledare, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

11.45 –11.50 Avslutning
Spårvagnsstädernas nytillträdda ordförande avslutar årsmöteskonferensen

11.50 – 12.45 Lunch

12.45 – 15.00 Workshop: Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på spårväg
Spårvagnsstäderna samarbetar med X2AB för att utveckla ”Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på spårväg”. Den första workshopen ägde rum i februari. Nu arrangeras det andra gemensamma arbetsmötet som bygger vidare på det material som tagits fram. Alla representanter från medlemmar och associerade medlemmar i Spårvagnsstäderna är varmt välkomna att delta. Workshopen är fristående och man behöver inte ha varit med på det första arbetsmötet för att delta.

Processledare:
Per-Gunnar Andersson, Trivector
Stenerik Ringqvist, RTM Konsult AB

Parallellt på eftermiddagen:
13.00 – 15.00 Spårvagnsstädernas styrelse sammanträder
Mötet är endast öppet för ledamöter invalda i Spårvagnsstädernas styrelse.

15.00 Konferensen avrundas med gemensam fika

Boende till konferensen bokas separat
Till skillnad från tidigare konferenser bokas boendet separat denna gång. Rum finns reserverade till rabatterat pris på konferenshotellet Elite Stadshotell till och med den 18 februari. För att vara säker på att få plats rekommenderar vi att ni bokar innan detta datum. Hotellet betalas på plats av respektive deltagare.

Kontakta Elite Stadshotell och boka ditt boende till konferensen här:
Uppge koden ”Spårvagnsstäderna” vid bokning.
www.elite.se/sv/hotell/eskilstuna/stadshotellet/

Konferensavgift
Två dagars deltagande – 5000 kr
En dags deltagande – 4000 kr

Yrkesverksamma journalister och förtroendevalda i Eskilstuna, kontakta Spårvagnsstädernas kansli innan anmälan. Mejla hans.cruse@sparvagnsstaderna.se, eller ring: 070-568 06 48

I priset ingår alla måltider från dag 1 till och med lunch dag 2, deltagande i studiebesöket samt deltagande i workshop på fredag eftermiddag. Beloppet faktureras i efterhand.

Mer om boendet
Rumstillgång på Elite Stadshotellet garanteras inte efter den 18:e februari, men det rabatterade priset kvarstår ändå. Skulle hotellet bli fullbokat, rekommenderar vi att ni kontaktar och bokar rum på Comfort Hotel som ligger vägg i vägg med Elite Hotell. Dock är hela centrala Eskilstuna tillgängligt till fots, så även andra hotell finns inom ett par minuters gångväg från konferenslokalerna.

Hör gärna av dig om du har några frågor till Tf kanslichef Hans Cruse, E-post: hans.cruse@sparvagnsstaderna.se

Konferensen är endast öppen för Spårvagnsstädernas medlemmar och associerade medlemmar
Vill du bli medlem? Kontakta kansliet http://www.sparvagnsstaderna.se/kontakt

Sprid gärna denna inbjudan.
Välkommen!

Ladda ner konferensprogrammet som Pdf-fil