Spårvagnsstäderna

Större satsningar krävs på klimatsmart kollektivtrafik i städerna

Regeringens budgetproposition föreslår att 500 miljoner kronor per år avsätts till insatser för förbättrade stadsmiljöer under mandatperioden, vilket innebär att fler städer nu får möjlighet att satsa på spårburen kollektivtrafik. Men för att uppfylla behoven av nya spårvägar och annan klimatsmart kollektivtrafik i de växande städerna krävs större satsningar.

– Denna medfinansiering på kollektivtrafik från regeringen är bra, men fyller inte behoven när vi har så många växande städer i Sverige som i nuläget planerar för moderna spårvägsutbyggnader, säger Christer G Wennerholm, ordförande i Trafiknämnden, Stockholms Läns Landsting och ordförande i Spårvagnsstäderna.

I en debattartikel i Dagens Samhälle den 13 oktober framför representanter från 17 kommuner och kollektivtrafikmyndigheter i Spårvagnsstäderna ett löfte att prioritera de viktigaste kollektivtrafikstråken i städerna – om staten i sin tur satsar investeringsmedel för att utveckla dem.

– Vi välkomnar den statliga medfinansieringen som nu föreslås. Det är en bra början på en utveckling där fler städer kan satsa på spårvägar och annan klimatsmart kollektivtrafik, konstaterar Karolina Skog, (Mp) kommunalråd i Malmö Stad och vice ordförande i Spårvagnstäderna.

Att investera i nya spårvägar och prioriterade busslinjer handlar inte bara om att öka kapaciteten och antalet resenärer. Spårvagnsstäderna har ambitionen att planeringen i städerna ska utgå ifrån kollektivtrafiken. Linjerna ska utgöra stommen i trafiksystemet när man bygger nytt och binder ihop nuvarande stadsdelar med varandra.

Stadsmiljöprogrammet innebär att regioner och kommuner kommer att kunna söka medfinansiering till nya investeringar i kollektivtrafiken. Investeringsstöden blir en relevant fråga i de situationer där hela kostnaden inte kan tas av den enskilda kommunen eller regionen.

– De planerade spårvägarna i landets större städer har större möjlighet att förverkligas om regeringen höjer ambitionsnivån när det gäller medfinansiering av kollektivtrafik, säger Christer G Wennerholm, ordförande i Trafiknämnden, Stockholms Läns Landsting och ordförande i Spårvagnsstäderna.Foto: News Öresund, CC BY 2.0