Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014

Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling

Stockholm utvecklas till en spårvagnsstad när regionen växer snabbt. Flera nya spårvägar och stadsdelar planeras och byggs. Ta del av strategier och planer för framkomlighet och stomlinjer. Vi får veta hur Spårväg Syd kommer binda ihop de regionala stadskärnorna. Besök Spårväg Citys förlängning mot Norra Djurgårdsstaden. Politikerna ger sin syn på utbyggnaden av moderna spårvagnslinjer och dess betydelse för stadsutvecklingen i regionen. Ta del av hur den franska staden Tours genom en unik arbetsgrupp har skapat en mänsklig spårväg väl sammanvävd med staden. Projektet Spårvagnar i Skåne berättar vilka synergier som uppnåtts genom samarbete mellan städerna och hur erfarenheterna kan användas i andra projekt.

Under Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens i Lund i våras identifierades ett antal viktiga och intressanta ämnesområden av stor betydelse för föreningens verksamhet och medlemmarnas arbete på hemmaplan. Nu tar vi diskussionerna ett steg vidare och fortsätter utbytet av kunskap i tolv ämnesgrupper, med målet att hitta nya former för hur föreningen kan underlätta ditt arbete på hemmaplan.

Som avslutning får vi möta Sveriges bostads- och stadsutvecklingsminister som presenterar regeringens syn på den moderna staden, hur våra växande städer kan utvecklas och behovet av spårburen trafik.

Under två dagar samlas politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis i Stockholm för att utbyta idéer och kunskap inom spårvägsområdet.

Åk spårburet till konferensen med Spårväg City från Sergels Torg direkt till hållplats Gröna Lund, precis utanför konferenshotellet. Använd ordinarie trafik eller den abonnerade avgången med SL-trafikens nya spårvagn A35.

Konferencier: Jens Forsmark, kanslichef, Spårvagnsstäderna och Anna-Karin Johansson, kommunikationschef, Spårvagnsstäderna.
Tid: Torsdag 27 november 2014, 10:00 - fredag 28 november 2014, 15:00
Plats: Scandic Hotel Hasselbacken, Djurgården, Stockholm

Program

Torsdag 27 november

9.08 Abonnerad spårvagn avgår från Spårväg Citys hållplats Sergels Torg
Ta chansen att provåka SL- trafikens helt nya spårvagn A35.

9.30 – 10.00 Registrering & kaffe

Inledning

10.00 – 10.15 Välkommen till Stockholm
Daniel Helldén, trafikborgarråd, Stockholms Stad och ledamot i Spårvagnsstädernas styrelse

10.15 – 10.30 Välkommen till Höstkonferensen
Christer G. Wennerholm, ordförande, Stockholms Läns Landsting, Trafiknämnden & ordförande i Spårvagnsstäderna

Stockholm utvecklas till en spårvagnsstad - planer och utbyggnader i Stockholm

10.30 – 10.55 Stomnätsplan och framkomlighetsstrategi för Stockholms stadsutveckling
Carl Silfverhielm, spårtrafikstrateg, SLL Trafikförvaltningen
Jenny Kihlberg, översiktsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad

10.55 – 11.15 Ny spårväg till Kista
Så ska Tvärbanans Kistagren generera en attraktiv stadsutveckling.
Gabriella Burel, programledare, Tvärbanan Kistagrenen, SLL Trafikförvaltningen

11.15 – 11.35 Tvärbanans förlängning till Sickla
Sveriges första projekt att byggas utifrån den nya lagstiftningens spårvägsplanering enligt Plan- och bygglagen. Bred samsyn och gemensam planering mellan berörda aktörer en framgångsfaktor.
Christina Gerremo, biträdande chef, Mark- och exploateringsenheten, Nacka kommun
Ulf Westlund, projektledare, Tvärbanan Sickla, SLL Trafikförvaltningen

11.35 – 11.55 Spårväg Syd
Syftet med Spårväg Syd är att binda samman de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens Kurva/ Skärholmen samt att skapa en förbindelse till stadsutvecklingsområdena Fruängen och Älvsjö. För första gången genomför Trafikförvaltningen en Social konsekvensbeskrivning (SKB). Fokus läggs på dialog med medborgarna för att fånga upp olika perspektiv, erfarenheter och idéer och utifrån det analysera och synliggöra projektets sociala konsekvenser.
Helena Sandberg, projektledare, Spårväg Syd, SLL Trafikförvaltningen

11.55 – 12.00 Spårväg City byggs ihop med Lidingöbanan
Presentation av kartbilder för Spårväg Citys planerade förlängning och sammankoppling med Lidingöbanan.
Lars Bennhult, programledare, Spårväg City, SLL Trafikförvaltningen

12.00 – 13.00 Lunch

Spårväg som drivkraft för Stockholms stadsutveckling

13.00 – 14.30 Studiebesök - Spårväg Citys förlängning mot Norra Djurgårdsstaden
Guidad bussresa.
Carl Silfverhielm, spårtrafikstrateg, SLL Trafikförvaltningen
Lars Bennhult, programledare, Spårväg City, SLL Trafikförvaltningen

14.30 – 15.30 Panelsamtal. Moderna spårvägar i Stockholm?
Politiker från Stockholms Läns Landsting Trafiknämnden & Stockholms Stad samtalar kring hur de ser på utbyggnaden av moderna spårvagnslinjer och dess betydelse för Stockholmsregionens stadsutveckling. Moderator: Viktor Barth Kron, journalist, Dagens Nyheter

Politiker i panelen:
Christer G. Wennerholm (M), ordförande, SLL Trafiknämnden
Daniel Helldén (Mp), trafikborgarråd, Stockholms Stad
Fredrik Wallén (Kd), ledamot, SLL Trafiknämnden
Gunilla Roxby Cromvall (V), ledamot, SLL Trafiknämnden
Nanna Wikholm (S), landstingsråd, SLL Trafiknämnden

15.30 – 16.00 Kaffe

Organisation av spårvägsprojekt – Erfarenheter och inspiration

16.00 – 16.30 En spårväg med människan och staden i fokus
En spårväg ska kännas som en del av stadsplaneringen, mänsklig och varm, samt vara sammanvävd med staden, inte vara enbart ett transportmedel. Den nya spårvägen i Tours, Frankrike, planerades av en integrerad arbetsgrupp med konstnärer, industridesigners, arkitekter, ingenjörer och trafikerare som arbetade i nära samspel med varandra. Från ett inledande skede där spårvägssträckans plats, roll och mening i staden definieras, till ett färdigt koncept som är tekniskt genomförbart, har god ekonomi och design av hög kvalitet.
Régine Charvet- Pello, grundare av företaget RCP Design Global, Frankrike

16.30 – 17.00 Vad kan vi lära oss av Spårvagnar i Skåne?
Spårvagnar i Skåne är ett samarbete mellan de tre städerna Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne. De senaste årens arbete har nu utvärderats. Samarbetet har fört parterna närmare varandra men man har även stött på utmaningar när linjeorganisationer och politik involverats i projektarbetet. Vilka synergier har man uppnått genom att samarbeta? Vad kan andra städer och regioner lära sig av projektet? Bör ett liknande samarbete i Mellansverige skapas?
Johanna Appelberg, projektchef, Spårvagnar i Skåne
Susanne Duval, projektkoordinator, Spårvagnar i Skåne

17.00 – 17.30 Fri tid

Parallellt: 15.40 – 17.30 Spårvagnsstädernas styrelse har möte
Mötet är endast öppet för ledamöter invalda i Spårvagnsstädernas styrelse.

Kvällsaktiviteter

17.30 Samling med förfriskningar och guidad visning
Plats: Alkärrshallen, Stockholm Spårvägars depå mitt emot Scandic Hotel Hasselbacken

19.00 – Middag
Lokal: Scandic Hotel Hasselbacken, hotellets restaurang på bottenplan.
Daniel Dronjak Nordqvist, kommunstyrelsens ordförande, Huddinge kommun hälsar välkommen och delger oss sin vision kring Spårväg Syd.

Efter middagen rekommenderas mingel i hotellets servering på bottenplan.

Fredag 28 november

Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner

Under Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens i Lund identifierades ett antal viktiga och intressanta ämnesområden av stor betydelse för spårvägsområdet och medlemmarnas arbete på hemmaplan.

Nu tar vi diskussionerna ett steg vidare och fortsätter utbytet av kunskap. Du får ta del av andras erfarenheter i tolv utsedda ämnesgrupper och dela med dig av dina – allt i syfte att skapa synergier som är möjliga när medlemmarna i Spårvagnsstäderna samlas. Som en naturlig följd av ämnesdiskussionerna kommer vi även att belysa föreningen som sådan. Vi kommer att diskutera hur vi kan öka nyttan av medlemskapet och hur föreningen kan underlätta ditt arbete på hemmaplan. Grupperna utformas för att stimulera största möjliga delaktighet och kreativitet med fokus på gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter. Möjlighet finns till att föreslå ytterligare ämnesområden, kontakta gärna kansliet innan konferensen eller framför dina förslag på plats.

09.00 – 09.30 Inledning och introduktion av dagens innehåll
Samtalsledare: Peter Olsen, föreningsutvecklare

09.30 – 10.20 Erfarenhets- och kunskapsutbyte i ämnesgrupper
En fortsättning och fördjupning av samtalen från vårens årsmöteskonferens.

Pass 1:
1. Hur startar man upp ett spårvägsprojekt?
Vilka krav ställs på politik, organisation, samarbete och kompetensbehov när spårväg ska byggas? Hur gör man om staden inte har någon spårväg idag?

2. Beräkningar av samhällsnyttan för spårväg
Vilka kriterier bör ingå i samhällsekonomiska analyser och modeller? Hur får vi med mjuka värden? Hur beräknar man den totala samhällsnyttan för Spårväg?

3. Utformning och underhåll av fast anläggning
Hur bör spårvägsspår, hållplatser, signalsystem, strömförsörjning och depåer utformas och underhållas?

4. Effektiv drift av spårväg
Hur kan man arbeta med trafikledning, information till passagerare och trafikstatistik?

5. Finansiering av spårvägsprojekt
Hur skapar man stadsmiljöavtal med statlig medfinansiering? Hur ordnas medfinansiering genom nationella planen? Vilka möjligheter till medfinansiering finns inom EU-program och andra organisationer?

6. Att kommunicera spårvägplaner och projekt
När börjar man kommunicera och hur arbetar man effektivt och strategiskt med budskap och resultat? Vilka utmaningar finns vid olika tidpunkter och hur samordnar man sig?

10.20 – 10.40 Fikapaus

10.40 – 11.30 Erfarenhets- och kunskapsutbyte i ämnesgrupper fortsätter

Pass 2:

7. Vad kan vi lära oss av Spårvagnar i Skåne?
Vad är de viktigaste lärdomarna från projektet? Vad bör man inte samarbeta kring? Finns det anledning att starta ett liknande samarbete på andra platser, till exempel i Mellansverige?

8. En effektiv och attraktiv spårväg i stadsrummet
Hur skapar man en attraktiv spårväg med god framkomlighet. Vilka är de viktigaste principerna för utformning?

9. Spårvagnar och arbetsfordon
Vilka tekniska utmaningar finns hos rullande materiel? Hur skapar man en effektiv drift?

10. Verksamheter längs spårvägen – boende, handel och arbetsplatser
Hur kan man forma samarbeten och arbeta med involvering och dialog? Vilka gångbara principer finns för ersättningar under byggnation och medfinansiering till spårvägsprojektet?

11. Hur bygger man spårväg kostnadseffektivt?
Är det möjligt att prioritera kollektivtrafikens framkomlighet och samtidigt minimera antalet broar, tråg och tunnlar? Hur effektiviserar man planeringsprocesser och förkortar byggtider?

12. Forskning om spårväg
Vad bör det forskas om? Vem kan initiera nya forskningsprojekt och var och hur kan man hitta finansiering?

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.50 Hur kan Spårvagnsstäderna underlätta ditt arbete?
Efter en kort introduktion i föreningskunskap diskuterar vi hur föreningen på bästa sätt ska organiseras för att underlätta ditt arbete på hemmaplan. Vad talar för och emot att tidigare referensgrupper för tjänstemän, företag och kommunikatörer ska vara kvar och utvecklas? Vad talar för och emot att dagens ämnesgrupper som vi samtalat i, blir permanenta och kan utbyta information även mellan konferenserna? Hur kan det i så fall organiseras?

13.50 – 14.20 Kaffe

14.20 – 14.55 En nationell politik för moderna spårvägar
Sveriges bostads- och stadsutvecklingsminister presenterar regeringens syn på den moderna staden, hur våra växande städer kan utvecklas och behovet av spårburen trafik.
Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister

14.55 – 15.00 Avslutning
Christer G. Wennerholm, ordförande, Stockholms Läns Landsting, Trafiknämnden & ordförande i Spårvagnsstäderna

Anmälan

Konferensen kostar 5 000 kr för två dagar (en dag 4 000 kr). Som förening tar vi inte ut någon moms. Middagen på torsdag kväll ingår i konferensavgiften.
Boende på konferenshotellet kostar 1 320 kr/ natt (inkl. moms). Betalas separat vid utcheckning. Rummen bokas genom anmälningsformuläret till konferensen.

Förtroendevalda och journalister deltar utan konferensavgift.

Sista anmälningsdag till konferensen var 23 november

Konferensen är endast öppen för Spårvagnsstädernas medlemmar och associerade medlemmar.
Vill du bli medlem? Kontakta kansliet http://www.sparvagnsstaderna.se/kontakt

Sprid gärna denna inbjudan.
Välkommen!