Spårvagnsstäderna

Investeringar i moderna spårvägar ger nationella nyttor

I remissvaret på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet understryker Spårvagnsstäderna att det är mycket positivt att den nationella planen uppmärksammar kollektivtrafikens och samhällsplaneringens roll för förbättrade transporter och tillgänglighet i tätorter.

De snabbt växande städerna är centrala för Sveriges ekonomiska utveckling och konkurrenskraft. Den nationella planen konstaterar att när man väljer åtgärd enligt fyrstegsprincipen så kan transporter ofta föras över till mindre utrymmeskrävande, säkrare och miljövänligare färdmedel, exempelvis kollektivtrafik. Föreningen konstaterar att detta skapar ett behov av ökad kapacitet i kollektivtrafiken.

– Den nationella planen bör lösa kapacitetsutmaningarna i städernas kollektivtrafiksystem och underlätta arbetspendling. Effektiva lokala transporter bidrar till ekonomisk utveckling, bättre luftkvalitet och ökad bostadsproduktion. Lokal kollektivtrafik är nödvändig för att uppfylla de transportpolitiska målen och få full nytta av de långväga persontransporterna, säger Jens Forsmark, samordnare i Spårvagnsstäderna.

Idag finns ett stort intresse hos Sveriges största kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter att utveckla kollektivtrafiken med bland annat moderna spårvagnslinjer när städerna växer. Spårvägsplanerna har en bred politisk förankring och viljan att bygga spårväg går över alla parti- och blockgränser.

I remissvaret konstaterar föreningen att olika trafikslag kompletterar varandra och skapar en attraktiv helhet. Tunnelbana har störst kapacitet att transportera många människor på kort tid. Bussar och BRT- system lämpar sig för färre resenärer och spårvägar är idealiska när kraven på kapacitet ligger mittemellan.

Läs hela remissvaret:
remissvar.pdf

Foto: viZZZual_com - flickr.com