Spårvagnsstäderna

Lagändring närmar sig ett förverkligande

Transportinfrastrukturkommitténs förslag att planering av spårväg ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt PBL har nu sänts som regeringens förslag för granskning i lagrådet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år.

Spårvagnsstäderna har haft en avgörande betydelse när förslaget har tillkommit.

Läs om förslaget på s. 101 i Lagrådsremissen:

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/186592

Läs allmänt om Lagrådsremisser här:

http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13506