Spårvagnsstäderna

Lagändring till beslut

Regeringen har nu föreslagit riksdagen att planering av spårväg och tunnelbana ska kunna ske enbart genom detaljplaneläggning enligt PBL. Riksdagen behandlar frågan torsdag den 7 juni 2012. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och kan minska tidsåtgången vid planering av spårvägar med upp till ett år.

Spårvagnsstäderna har haft en avgörande betydelse när förslaget har tillkommit.

Läs de delar av propositionen som är relevanta i bifogad fil.

Läs hela propositionen 2011/12:118 här:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skri…

Bilagor