Spårvagnsstäderna

Referat Almedalen 2011: Spårvagnar för attraktiva städer

Kollektivresandet måste öka och miljövänliga spårvagnar behövs för att nå detta mål. Men spårvagnssatsningar bör inte ställas mot bussar eller tunnelbana. Det anser de politiker som deltog i Spårvagnsstädernas och Swedtrains seminarium under Almedalsveckan.

Sveriges största städer växer snabbt. Städerna erbjuder arbetstillfällen, studiemöjligheter och spännande mötesplatser med kultur och mångfald. Detta skapar fantastiska möjligheter men kräver fungerande transporter. Rätt satsningar kan bidra till attraktiva städer istället för miljöförstöring.

Många kommuner vill investera i nya spårvagnslinjer. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Helsingborg och Norrköping har konkreta planer. Ytterligare andra undersöker det som en möjlighet för stadens framtida utveckling.

–Det är korkat att säga att vi inte ska ha spårvagnar. Målet är att fördubbla kollektivtrafiken och då behövs en mångfald av lösningar som anpassas efter regionala och kommunala förutsättningar, sa Pia Nilsson, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Tillsammans med kollegan från riksdagens finansutskott, Gunnar Andrén, (Fp), representerade Pia Nilsson rikspolitiken. Lokala och regionala företrädare var Christer G Wennerholm(M), ordförande för SL och Spårvagnsstäderna, Berthold Gustavsson (M), kommunstyrelseledamot Stockholms stad, samt Mats Persson (Fp) från Region Skåne. Från konsultföretaget Trivector medverkade vd Christer Ljungberg.

Moderatorn Anna Olin refererade till försommarens uppblossande debatt för och emot spårväg i Stockholm. Christer G Wennerholm som ansattes hårt i denna debatt, anser att man inte bör ställa olika trafikslag mot varandra men att politiker självklart har ett ansvar att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa och effektivaste sätt.
–Stockholm ökar med 40 000 invånare varje år. När man promenerar i staden kan man se att biltrafiken ökar. Spårvagnar behövs för att de har en stor transportkapacitet och är miljövänliga. Dessutom är de trevliga i stadsbilden.

Trivectors vd Christer Ljungberg talade om den stora utmaningen att få människor att lämna bilen och välja kollektivtrafiken.
Han hänvisade till statistik som visar att personbilstrafiken i västvärlden nu nått sin peak medan antalet kollektivresor ökar.
–För att möta behoven i Sverige planeras nu 77 kilometer ny spårväg och inköp av 92 nya spårvagnar. En investering på 12 miljarder kronor fram till 2021, visar Trivectors sammanställning av aktuella planer.

Mats Persson (Fp) berättade att det finns ett stort engagemang för kollektivtrafik i Skåne.
–I min egen generation är det många som inte äger bil, utan som är med i en bilpool och åker kollektivt.
I Skåne planeras just nu spårvägar i Lund, Malmö och Helsingborg. Ledstjärnan är att spårvägen ska ha en tydlig prioritet och inte stoppas upp av annan trafik.
–I Helsingborg och Malmö har vi också ett klart fokus på integration. Spårvägen ska knyta samman ytterområden med stadskärnan och därmed förkorta människors restid och öka områdenas attraktivitet.
Mats Persson efterlyste mer statliga investeringar i regionala satsningar.
–Hade vi haft pengarna hade vi varit igång redan. Nu dröjer det till 2019- 2020 innan de nya spårvägarna är klara.

Även i Stockholm planeras ny spårväg. Den nya Djurgårdslinjen har enligt Berthold Gustavsson (M) gett klart ökad framkomlighet.
–En spårvagn kan ersätta tre bussar eller 170 bilar och använder därmed gatorna väldigt effektivt, sa han.
Berthold Gustavsson refererade till europeiska städer från Amsterdam - via Istanbul - till Wien där spårvägsutbyggnad pågår.
–Med tanke på att Stockholm växer med ett nytt Malmö på tio år behövs mer spårväg, sa han och berättade om projekt i samarbete med grannkommuner i norr och söder samt ny spårväg till den planerade stadsdelen Djurgårdsstaden.

Gunnar Andrén (Fp) har i riksdagen vid ett flertal tillfällen lämnat motioner om statliga investeringspengar till utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm.
–Det gäller naturligtvis även nödvändiga investeringar i nya spårvagnslinjer.

Varifrån ska pengarna till dessa stora investeringar tas?
Pia Nilsson anser att staten satsar för lite pengar på kollektivtrafik. Hon berättade att den rödgröna oppositionen föreslagit en pott för infrastruktursatsningar och efterlyste att trängselskatter återförs till regionen.
–637 miljoner av trängselskatterna i Stockholm har inte gått tillbaka till stockholmarna, sa hon.
Mats Persson var också inne på samma linje, att intäkterna av trängselskatter ska hanteras av regionen.
Han anser att investeringar i spårvägslinjer är en nationell fråga.
–Det är en nationell tillväxtfråga att underlätta för människor i våra storstäder att ta sig till och från jobbet, sa han.
Christer G Wennerholm ser en möjlighet att företag kan vara intresserade att delta i finansieringen.
–Näringsidkare och fastighetsbolag kan gynnas av spårvägar och därmed vilja vara med och finansiera satsningar.
Han avslutade seminariet med att uttrycka sin glädje över att riksdagspolitiker engagerar sig i frågan om dessa infrastruktursatsningar.
–Sverige måste ligga i framkant om människor i framtiden smidigt ska kunna ta sig till och från sina jobb, sa han.

Maritha Sandberg Lööf