Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2013

Samarbete, planering och byggande för attraktiva städer. Hur samarbetar, planerar och bygger vi för attraktiva städer? Hur ser förutsättningarna för processerna ut och vilken är spårvägens roll? Vilka forskningsbehov finns inom spårvägsområdet och hur kan utbyggnader finansieras? Det är frågeställningar som diskuteras under Spårvagnsstädernas Höstkonferens.

Tid: Torsdag 14 november kl. 10:00 – Fredag 15 november kl. 15:00
Plats: Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9, Linköping

Program

Under två dagar samlas politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis i Linköping för ett intensivt idéutbyte. Förutom föreläsningar så organiseras möten i Spårvagnsstädernas referensgrupp Tjänstemän, referensgrupp Företag, Styrelsen och den nystartade referensgruppen för Kommunikatörer hos kommuner och kollektivtrafikmyndigheter.

Konferencier: Jens Forsmark, samordnare, Spårvagnsstäderna & Anna- Karin Johansson, kommunikationschef, Spårvagnsstäderna.

Följ konferensen på Twitter: #sparvag_konf

Torsdag 14 november

9.30 – 10.00 Registrering & kaffe.

Inledning

10.00 – 10.15 Välkommen till Linköping!
Muharrem Demirok, kommunalråd, Linköpings kommun och ledamot i Spårvagnsstädernas styrelse

10.15 – 10.30 Välkommen till Höstkonferensen!
Christer G. Wennerholm, ordförande SL & ordförande Spårvagnsstäderna

Attraktiva städer

10.30 – 11.00 En god samverkan mellan markanvändning och trafikplanering är viktig för att göra kollektivtrafiken attraktiv, men frågorna hanteras av många aktörer. Så kan de samverka - erfarenheter från ett treårigt forskningsprojekt.
Lisa Hansson, fil. Dr, Linköpings Universitet

11.00 – 11.10 Kort bensträckare

11.10 – 11.40 Så mäter man en lyckad stadsstruktur
De områden i städerna där det är lättast att promenera är också de mest populära. Hur kan detta mätas och simuleras för att se vilka åtgärder som ger effekt? Finns det objektiva kriterier för hur man bygger en lyckad stadsstruktur?
Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare KTH & VD Spacescape

11.40 – 12.10 Parkering i täta attraktiva städer
Flexibla parkeringstal gör det möjligt att bygga tätare utan att byggkostnaderna skenar. Hur påverkas de boende? Vad säger byggföretagen? Hur berörs kommunens planering? Påverkas kollektivtrafiken? Presentation av ett samarbete mellan byggföretag och kommuner.
Pelle Envall, doktor i trafikplanering, TUB Trafikutredningsbyrån AB

12.10 – 13.10 Lunch

Det kostar pengar att bygga en stomstruktur för stadens utveckling

13.10 – 13.40 Så arbetar man med att finansiera infrastrukturinvesteringar
En lägesbeskrivning av det aktuella arbetet med finansiering av Skånepaketet och spårvägsutbyggnaden i Lund.
Gösta Ahlberg, projektstrateg, Region Skåne

13.40 – 14.10 Att beräkna spårvägens samhällsnytta
Vilka nyttoaspekter bör beaktas, hur och varför?
Ulrik Berggren, trafikanalytiker, Ramböll

14.10 – 14.20 Kort bensträckare

Linköpings utmaningar inför framtidens kollektivtrafik

14.20 – 15.00 Vilka planer finns för Linköpings stadsutveckling?
Christer Nilsson, trafikplanerare, Linköpings kommun

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.10 Panelsamtal. Politik, planering och visioner
Anna Larsson (S), 2:e vice ordförande, kollektivtrafiknämnden i Östergötland
Muharrem Demirok (C), kommunalråd, Linköpings kommun
Nils Hillerbrand (Mp), oppositionsråd, Linköpings kommun
Moderator: Helena Sederström, kommunikationschef, VTI

Studiebesök

16.10 – 17.30 Höghastighetsjärnvägen Ostlänkens nya station utgör centrum för ett stort stadsutvecklingsprojekt mitt i Linköping. Hur viktig blir kopplingen till den lokala kollektivtrafiken?

Kvällsaktiviteter

17.30 – 18.00 Fri tid

18.00 – 18.30 Samling med förfriskningar

18.30 – Middag
Christian Gustavsson, ordförande Östgötatrafiken & kommunalråd Linköpings kommun hälsar välkommen till middagen.

Efter middagen rekommenderas mingel på Storan Bar och Restaurang som ligger i huset.

Fredag 15 november

Att planera och utforma spårväg

9.00 – 9.30 Letbaner i Danmark
Så ser planerna för nya spårvägar i Danmark ut och så sker finansieringen.
Morten Engelbrecht, trafikkonsult, Letbaner.dk

9.30 – 10.00 Blir Lunds nya spårväg attraktiv?
Vi får en inblick i det pågående arbetet med gestaltningsprogrammet i Lund som beskriver hur stadsrummet ska utformas i spårkorridoren mellan hållplatserna. Även designkonceptet för de blivande spårvagnsstäderna i Skåne presenteras, med riktlinjer för utformning av vagnar och hållplatser.
Pernilla von Strokirch, projektledare för spårvägens infrastruktur, Lunds kommun
Johanna Appelberg, projektkoordinator Spårvagnar i Skåne, ansvarig för framtagningen av SPIS designkoncept

10.00 – 10.30 Kaffe

Forskning för nya resvanor

10.30 – 11.00 Peak Car – Minskar Västvärldens bilanvändning?
Tom Rye, Professor i Transport Policy & Mobility Management, LTH och föreståndare för K2

11.00 – 12.00 Gruppsamtal. Vilka forskningsbehov finns inom spårvägsområdet? Hur ska det organiseras och finansieras? Bidra med ditt perspektiv!
Tom Rye, forskare LTH & centrumföreståndare för K2
Ragnar Hedström, forskare VTI & biträdande centrumföreståndare för K2

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Parallella möten:

Referensgrupp Tjänstemän

Detta är ett möte för alla tjänstemän på kommuner och hos regionala kollektivtrafikmyndigheter. Ömsesidigt utbyte av information, tankar och utvecklingsidéer. Dagordning sänds ut till de officiella representanter i referensgrupperna som organisationerna själva utsett.
Lokal: Filbyter
Mötesledare: Jenny Kihlberg, strateg för trafik och infrastruktur, Uppsala kommun

Referensgrupp Företag

Detta är ett möte för alla representanter för företag. Ömsesidigt utbyte av information, tankar och utvecklingsidéer. Dagordning sänds ut till de officiella representanter i referensgrupperna som företagen själva utsett.
Lokal: Hagdahl
Mötesledare: Thomas Lange, ordförande, Stockholms Spårvägar

Alla konferensdeltagare är välkomna på ovanstående möten. Välj själv fritt det möte du anser vara mest relevant för dig.

Referensgrupp Kommunikatörer

Mötet välkomnar kommunikatörer på kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter som arbetar med spårvägfrågor, stombusslinjer och stadsutveckling.
Lokal: Charles
Mötesledare: Anna- Karin Johansson, kommunikationschef, Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstädernas styrelse

Mötet är endast öppet för ledamöter invalda i Spårvagnsstädernas styrelse.
Lokal: Emil

15.00 Konferensen avslutas med kaffe.

Anmälan

Konferensen kostar 4 000 kr för två dagar (en dag 3 500 kr).
Boende på konferenshotellet kostar 1 147 kr/ natt (betalas separat vid utcheckning).
Förtroendevalda och journalister deltar utan avgift.

Anmälan har nu stängt

Kontakta gärna kansliet om du vill boka en utställarplats för din organisation under konferensen.

Konferensen är endast öppen för Spårvagnsstädernas medlemmar och associerade medlemmar.

Sprid gärna denna inbjudan.

Välkommen!