Spårvagnsstäderna

Ramverk för stadsmiljöavtal tas fram

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer.

I uppdraget ingår att föreslå kriterier och urvalsprocess för projekt som kan komma i fråga för statlig medfinansiering 2015-2018.

Trafikverket ska definiera vilka typer av åtgärder som kan medfinansieras, vilka parter som ska kunna ingå stadsmiljöavtal med staten samt vilka motprestationer kommer krävas av kommuner och andra aktörer.

Avtalen ska utformas så att de bland annat främjar samhällsekonomiskt lönsamma och klimateffektiva lösningar, hållbar arbetspendling, ökad sysselsättning och jämställdhet. Den statliga medfinansieringen ska uteslutande gå till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i städer. Utgångspunkten är att medfinansieringen maximalt ska uppgå till 50 procent. Den kommer inte att täcka driftskostnader i kollektivtrafiken.

>> Läs mer i regeringsbeslutet

Foto: Anna T, CC BY-NC-SA 2.0