Spårvagnsstäderna

Spårväg i Nationella transportplanen 2014-2025

Staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer. Ett tiotal projekt finns med i den nya nationella transportplanen för perioden 2014–2025. Alla utom en fanns med redan i den föregående planen. Nyheten är den stora medfinansieringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Här nedan följer en sammanställning av de projekt som identifierats i den nationella transportplanen. Informationen är sammanställd från den officiella webbplatsen www.nationellaplanen.se

Tunnelbaneutbyggnader i Stockholm, Stockholms län
Utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Gullmarsplan/ Söderort1, med stationer vid Sofia och Gullmarsplan. Sammankoppling ska ske mellan tunnelbanans blåa och gröna linjer och sker genom utbyggnad mellan Sofia och Sockenplan.

Utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka, med stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka C. Utbyggnad av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden via Hagastaden3. Utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby, med stationer i Barkarbystaden och Barkarby station 4.

Totala investeringskostnaden bedöms uppgå till 25,7 miljarder kronor. Av dessa medel svarar de nationella statliga anslagen för 4,65 miljarder kronor, medel motsvarande utökad och breddad trängselskatt 9 miljarder kronor, Stockholms stad bidrar till finansieringen med 2,95 miljarder kronor, Nacka kommun bidrar med 850 miljoner kronor, Solna stad med 600 miljoner kronor, Järfälla kommun med 800 miljoner kronor och Stockholms läns landsting bidrar med 6,85 miljarder kronor där merparten går till fordon och depåer. Av de statliga anslagen på 4,65 miljarder kronor belastar 3,825 miljarder kronor nationell plan 2014– 2025 och 825 miljoner kronor Stockholms läns länsplan 2014–2025.

Byggstarten är beräknad till 2020–2025.

Se Näringsdepartementets beskrivning

Alvik-Ulvsunda-Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering) Stockholms län
Åtgärden avser en utbyggnad av snabbspårväg på sträckan Alvik- Ulvsunda-Solna station och medför förbättrade möjligheter till arbetspendling. Sträckan Alvik-Ulvsunda-Solna centrum (5,8 km) togs i bruk 2013, och den sista biten till Solna station (0,9 km) är planerad att öppna i augusti 2014.

Kostnaden beräknas till 2 527 miljoner kronor varav 683 miljoner kronor belastar nationell transportplan 2014–2025. Byggstarten är påbörjad före 2014.

Se Näringsdepartementets beskrivning

Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering), Stockholms län
Modernisera Saltsjöbanans yttre del till snabbspårvägsstandard och ansluta den till Tvärbanan vid Lugnet. Kostnaden är beräknad till 1461 miljoner kronor, varav 399 miljoner kronor belastar nationell transportplan 2014-2025. Byggstarten är påbörjad innan 2014.

Se Näringsdepartementets beskrivning

Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1, Stockholms län
I en första etapp byggs partiella dubbelspår Åkersberga–Rydbo, Vallentuna–Kragstalund och Täby Kyrkby–Visinge. Dessa partiella dubbelspår är klara under 2014 och gör att trafiken under högtrafik kan gå mer regelbundet än idag. När etapp 1 är färdigställd saknas dubbelspår på sträckorna Österskär–Åkersberga, Viggbyholm–Hägernäs, Roslags Näsby–Visinge, Täby Kyrkby– Kragstalund, samt norr om Vallentuna. Dessutom saknas dubbelspår på Näsbyparksgrenen.

Kostnaden beräknas till 4 652 miljoner kronor, varav 422 miljoner kronor belastar nationell transportplan 2014–2025. Byggstarten är påbörjad före 2014.

Se Näringsdepartementets beskrivning

Göteborg, spårvägar, Västra Götalands län
Objektet omfattar tre delprojekt: Angereds Centrum, Belleuve–Kviberg och Munkebäckslänken. Angereds Centrum innebär upprustning av hållplatser samt komplettering av nuvarande vändslinga med fler uppställningsspår. Belleuve–Kviberg innefattar en ombyggnad av hållplatsen Bellevue samt en ny vändslinga vid Nymånegatan. Munkebäckslänken innefattar nya spår mellan Solrosgatan och Munkebäcks torg samt ny vändslinga och nytt hållplatsläge vid Östra sjukhuset. Investeringarna beräknas kosta 238 miljoner kronor, varav hälften 119miljoner belastar plan 2014-2025.

Byggstarten påbörjad före 2014. Göteborgs spårväg är med sin sträcklängd av 161 km det största spårvägssystemet i Norden. Systemet trafikeras idag av tolv ordinarie spårvägslinjer. Tio av linjerna passerar navet Brunnsparken. Linjerna har i allmänhet en avgång var tionde minut under högtrafik.

Se Näringsdepartementets beskrivning

Västsvenska paketet järnväg, Västra Götalands län
Västsvenska paketet, järnväg, är satsningar som görs på järnvägar för tåg och spårvagnar fram till cirka 2028. Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige.

Västsvenska infrastrukturpaketet för järnväg beräknas kosta 23 385
miljoner kronor, varav 10 377 belastar plan 2014-2025. Byggstarten påbörjades före 2014.

Se Näringsdepartementets beskrivning

Uppsala, Plankorsningar, Uppsala län
En ny planskild gång– och cykelport under järnvägen vid S:t Persgatan och vid S:t Olofsgatan. Vid S:t Olofsgatan skapas också utrymme för en framtida möjlig spårvagnssträckning. 189 miljoner belastar plan 2014-2025.

Se Näringsdepartementets beskrivningFoto: vargklo - CC BY-SA 2.0