Spårvagnsstäderna

Spårvägsplaner i Göteborg

Staden har många aktuella spårvägsprojekt, från nya förbindelsekurvor för att öka flexibiliteten, till att ansluta nya stadsdelar till spårvägstrafiken. Bland de större projekten återfinns utredningar om nya spårvägar på Norra Älvstranden samt till Backa. Göteborg har gjort en långsiktig investeringsplanering som innehåller flera projekt, varav några redan är under byggnation, exempelvis den nya länken på Skeppsbron.

Till detta tillkommer reinvestering i spårvägsnätet där en framtida ambitionsnivå enligt den långsiktiga investeringsplanen landar på cirka 150 miljoner kronor per år inklusive ersättningstrafik.

Information om projekten återfinns på olika platser på webben eftersom de ligger i mycket olika faser. Detaljplaner för Skeppsbron och Hisingsbron finns att ta del av i detalj, medan andra projekt omnämns inom ramen för K2020, ett samverkansprojekt om den framtida kollektivtrafiken i Göteborgsområdet.

Översta bilden: Göteborgs spårvagnssystem är Nordens största. Foto: Sigfrid Lundberg, CC BY-SA.