Spårvagnsstäderna

Spårvägsplaner i Uppsala

Under 2018 tog Regeringen beslut tillsammans med Region Uppsala och Uppsala kommun om det så kallade Uppsalapaketet. I det ingår bland annat fyrspår på järnvägen mellan Uppsala och länsgränsen samt spårväg i Uppsala. I gengäld ska Uppsala kommun bygga ett stort antal bostäder.

Spårvägen väntas dras från Bergsbrunna nya pendeltågsstation, via Sävja och Ultuna till Gottsunda och vidare in till centrum med två “ben”. Staten har i nuläget (2018) lovat 900 miljoner till spårvägen, och ytterligare finansiering finns att söka.

Du kan läsa åtgärdsvalsstudien som gjort genom att klicka här.

En folder om spårväg i Uppsala har tagits fram och kan laddas ner från vår webbplats:

www.sparvagnsstaderna.se/sparvag-i-uppsala-forstudiearbete

Observera att grafiken nedan är utdaterad vad gäller årtal. Arbete pågår för att ta fram ny grafik.
Översta bilden: Visionsbild för spårvägen i Uppsala, Ångströmlaboratoriet, White arkitekter