Spårvagnsstäderna

Stadsmiljöavtal, spårväg och kollektivtrafik i Budgetpropositionen 2015

Här nedanför har vi samlat utdrag från regeringens budgetproposition som presenterades den 23 oktober 2014. Regeringen föreslår bland annat att 500 miljoner kronor per år avsätts 2015–2018 i form av statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort.

Budgetpropositionen finns i sin helhet publicerad på regeringens webbplats
Utdragen här nedan har gjorts från den delen i propositionen som berör kommunikationer:
“Utgiftsområde 22: Kommunikationer (pdf 2,2 MB)”

Sid 34:

Kollektivtrafik, gång, cykel

Ökning i antal resor men även ökad efterfrågan

…”I Göteborg, Malmö och Stockholm har den lokala och regionala kollektivtrafiken i några väsentliga avseenden nått kapacitetstaket. Det är trångt både vad gäller infrastrukturen och ombord på fordon under rusningstrafik.”

…”Under 2013 uppgick den statliga medfinansieringen till kommuner till 990 miljoner kronor. Utbetalningar har gjorts för åtgärder för att höja säkerhet och tillgänglighet, så som busshållplatser, resecentrum, gång- och cykelvägar, spårfordon, kollektivtrafikanläggningar flygplatser och ombyggnader av kajanläggningar.”

Sid 60:

4.6.1 Ett långsiktigt hållbart transportsystem för EU:s lägsta arbetslöshet år 2020

Ur texten:

…”Ett robust och effektivt transportsystem med god kapacitet är en förutsättning för jobb och hållbar utveckling i hela Sverige.”

…”Infrastruktur knyter ihop landet och är en central förutsättning för en växande ekonomi, ökad befolkning, förbättrade möjligheter till pendling, besök och ökad sysselsättning. ”

…”Förbättrade kommunikationer innebär att det blir lättare att pendla till och från arbetet samt att möjligheterna att välja bostadsort ökar. Förbättrade kommunikationer ökar också möjligheterna till tillväxt inom besöksnäringen.”Genom ökad tillgänglighet skapas regionintegrering och regionförstoring, vilket har stor betydelse för tillväxt, minskad arbetslöshet och arbetsmarknadens matchning av arbetskraft. ”

…”Ett effektivt och modernt transportsystem bidrar till att Sverige ska kunna bli ett mer miljömässigt hållbart samhälle. Ett långsiktigt hållbart transportsystem kan också vara katalysator för ny teknik och växande företag.”

Sid 61:

Ett effektivare transportsystem för fler jobb

…”Regeringen föreslår i denna proposition att den statliga svenska transportinfrastrukturen tillförs ytterligare resurser. Det handlar totalt om ca 7 miljarder kronor under mandatperioden. Järnvägens underhåll tillförs ca 5 miljarder kronor och en särskild kollektivtrafiksatsning på 2 miljarder kronor görs.”

Andra viktiga utgångspunkter och initiativ

…”– Fler svenska städer behöver förbättra sin kollektivtrafik bl.a. i syfte att minska klimatutsläppen. Staten ska genom stadsmiljöavtal stimulera hållbara transporter i städer. Regeringen föreslår i denna proposition att 500 miljoner kronor per år avsätts till insatser för förbättrade stadsmiljöer 2015–2018 i form av statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort. ”

Sid 62:


Kollektivtrafik i tätort
Befolkningen i de svenska storstäderna växer kraftigt. Täta städer med god kollektivtrafik och samhällsservice behövs för att fler ska kunna leva hållbart och för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljökvalitetsmål nås. I växande städer är det trångt i kollektivtrafiken. Det behövs aktiva åtgärder för klimatsmarta städer. Mot denna bakgrund föreslår regeringen i denna propositionen satsning på kollektivtrafik.”

4.7 Budgetförslag

Sid 92:


”Utökad satsning till kollektivtrafik
Utöver de medel i nationell plan och inte minst i länsplanerna som avsatts till kollektivtrafik satsar regeringen ytterligare totalt 2 000 miljoner kronor under perioden 2015–2018 på kollektivtrafik. Kommunerna får i enlighet med gällande förordning ansöka om statlig medfinansiering för sådana åtgärder. Syftet är att möjliggöra att ökningen av persontransporter i tätorter sker med kollektivtrafik”Foto: Blondin Rikard, CC BY 2.0