Spårvagnsstäderna

Trafikverket och spårväg - förslag till åtgärder

Trafikverket behöver ett tydligare uppdrag i spårvägsfrågor. Etablering av moderna spårvägar är både ett lokalt, regionalt och nationellt intresse som motiverar en bred samverkan. Därför har Spårvagnsstäderna tagit fram en analys av Trafikverkets roll i spårvägsfrågor. Vi föreslår ett antal åtgärder som kan genomföras av regeringen och Trafikverket.


Förslagen till åtgärder är antagna av Spårvagnsstädernas styrelse.

a) Regeringen

Spårvagnsstäderna föreslår följande:

Regeringen bör i sin instruktion ge Trafikverket erforderliga resurser och instruktion som inkluderar ansvar för spårvägsfrågor. Detta kan ske naturligt genom att begreppet spårtrafik förs in i texten och ersätter ordet järnvägstrafik. Spårtrafik inkluderar såväl järnvägstrafik som tunnelbane- och spårvägstrafik. I nuvarande myndighetsinstruktion hamnar dessa frågor mellan stolarna.

Ordet spårtrafik har samma inkluderande bredd som de övriga befintliga orden vägtrafik, sjöfart och luftfart.

Ordet järnvägstrafik innebär i det sammanhanget en inkonsekvent exkludering av flera spårburna transportmedel, vilket bör rättas till.

Redan § 1 skulle kunna utformas i denna anda. Nuvarande paragraf lyder:

1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett
trafikslagsövergripande perspektiv ansvara
för den långsiktiga infrastrukturplaneringen
för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart
och luftfart samt för byggande och drift av
statliga vägar och järnvägar.

Istället kan paragrafen utformas på följande vis:

1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i
ett trafikslagsövergripande perspektiv
ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen
för vägtrafik, spårtrafik, sjöfart och luftfart
samt för byggande och
drift av statliga vägar och järnvägar.

På samma sätt kan inledningen av § 2 ändras från:

2 § Trafikverket ska
1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande …

Till:

2 § Trafikverket ska
1. svara för frågor om väganordningars och spåranläggningars tekniska utförande …

Med dessa inledande preciseringar, i kombination med tillförande av resurser för kompetensförstärkning, kommer spårvägsfrågorna att naturligt ingå i de arbetsuppgifter som kan initieras av efterföljande text. Eftersom det handlar om att ny kompetens skall tillföras så bör detta ske i nära samverkan med branschens aktörer.

b) Trafikverket

Spårvagnsstäderna föreslår följande:

  • att Trafikverket utpekar enheter och befattningar centralt och regionalt med uttryckligt ansvar för spårväg och spårvagnstrafik. Befattningarna bör namnges.

  • att Trafikverket medverkar till finansieringslösningar som inkluderar spårväg och spårvagnar.

  • att Trafikverket i sin samverkan med Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik, K2, även verkar för utveckling av spårvägsfrågor – i nära samverkan med branschen och med internationella organ.

  • att Trafikverket – i samarbete med Transportstyrelsen och branschens aktörer – utvecklar ett nationellt säkerhetstänkande för spårväg som ett led i verkets trafiksäkerhetsarbete.

  • att Trafikverket medverkar i arbetet med att ta fram nationella standarder för spårvägens viktigare mått och egenskaper, i nära samverkan med branschen och internationella organ.

  • att Trafikverket arbetar in spårvägsfrågor i kommande handböcker för utformning (VGU).


Sedan vi släppte rapporten Trafikverket och spårväg har följande hänt:


Läs vårt pressmeddelande “Välkommet besked: Trafikverket kan medverka till finansiering av nya spårvägar”

Läs hela svaret som Spårvagnsstäderna fått från Trafikverkets generaldirektör, Gunnar Malm

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Läs vårt pressmeddelande “Trafikverket behöver ett tydligare uppdrag i spårvägsfrågor”

Ladda ner rapporten “Trafikverket och spårväg”

Bild: Metro Arktekter - Nya spårvägen i Malmö – visionsbild från designkonceptet för vagnar och hållplatser framtagen av Spårvagnar i Skåne.