Spårvagnsstäderna

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige

Spårvagnsstäderna har sammanställt planer och idéer som finns för nya spårvägsanläggningar i Sverige fram till 2025. Årtalet är valt för att spegla tidshorisonten i den nationella planen för transportsystemet. Här redovisas projekt som identifierats som önskvärda när man i kommuner och regionala organ analyserat behovet av ny kollektivtrafik.

Vissa spårvägsprojekt är redan beslutade och finansierade med lokala, regionala och nationella medel. Andra projekt har till exempel pekats ut i översiktsplaner och ligger tidigare i planeringsprocessen. Objekten kan vara stora som en helt ny spårväg i Uppsala eller betydligt mindre som en ny kurva i en korsning i Göteborg.

Ladda ner den fullständiga rapporten “Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige” som pdf

Städer med spårvägsplaner innan 2025

Sammanlagt planeras 120 km ny spårväg i sju svenska städer fram till år 2025. Diagrammet nedan visar ungefär hur många kilometer ny spårväg som planeras i varje stad. I samband med utbyggnaderna uppskattas behovet av nya moderna spårvagnar till omkring 170 stycken.
Bilden nedan visar hur långt olika städer kommit i sin planeringsprocess för spårväg enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Lag om byggande av järnväg. Städerna Göteborg, Stockholm och Norrköping har redan spårvägssystem i trafik. Flera av deras enskilda utbyggnadsprojekt befinner sig i olika faser i planeringsprocessen.


Läs mer om hur spårvägsplanerna ser ut i varje stad:

>> Malmö
>> Lund
>> Helsingborg
>> Göteborg
>> Norrköping
>> Stockholm
>> Uppsala

Städer med spårvägsplaner efter 2025

Fyra städer arbetar långsiktigt med att skapa prioriterade stomlinje för busstrafiken på ett sätt som förbereder linjerna för spårväg. Det gör samtidigt busstrafiken mer attraktiv genom rakare sträckningar, ökad tydlighet och långsiktiga markreservat. Busslinjerna kan sedan utvecklas till spårväg när man ytterligare behöver öka kapaciteten och tydligheten i kollektivtrafiken.

Läs mer om de städer som har planer på att bygga spårväg efter 2025:

>> Västerås
>> Linköping
>> Eskilstuna
>> Jönköping


Översta bilden: Visionsbild för den planerade spårvägen på Sölvegatan i Lund. Illustration: Lunds kommun och Metro arkitekter.
Alla bilder som använts som underlag för städernas linjesträckningar är tagna från Google Earth.