Hoppa till huvudinnehåll

Västerås

Västerås

Hösten 2013 infördes ett helt nytt kollektivtrafikutbud i Västerås med enkelhet och turtäthet i fokus. Nya hållbara linjenät togs fram både för stadsbusstrafiken och förortstrafiken med raka linjesträckningar för snabbare körvägar. För att klara framtida kapacitetsbrister i kollektivtrafiken, där alternativa fordonslösningar som till exempel spårväg kan bli möjlig, lades linjenäten om enligt principen ”tänk spårväg – kör buss”.

Kommunstyrelsen gav i början på maj 2014 i uppdrag till stadsledningskontoret att tillsammans med berörda nämnder inleda en förstudie om spårvagnstrafik i Västerås. Det handlar om en ganska lång process innan den kan bli verklighet. Politikerna räknar med att det kan ta ungefär 15 år till trafikstart.

Översiktsplanen tar upp ett antal strategier för en hållbar utveckling av Västerås, där planeringen för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ska prioriteras. En attraktiv och utbyggd kollektivtrafik har mycket stor betydelse och kollektivtrafiknätet ses som en ryggrad och ska vara en viktig utgångspunkt för bebyggelseplanering såväl i staden som på landsbygden. En annan strategi är att bygga staden inåt vilket också ökar underlaget för en bättre kollektivtrafik. I översiktsplanen omnämns även en planeringsinriktning att ”staden har fått sin första spårburna kollektivtrafiklinje från Centrum till lasarettet” före år 2050.

I målbilden för Västerås nya resecentrum ges planeringsförutsättningar för ”att inte omöjliggöra ett framtida införande av spårväg … med framtida hållplatser för spårväg” i stationsområdet. Tidsplanen i projektet har sikte på år 2026. Första etappen av resecentrum ska dock vara klar till år 2017. Utformningen ska klara ett växande kapacitetsbehov bortom i första hand år 2030 och vara expanderbart även efter år 2050.

_Bild: Hösten 2013 togs nya linjenät fram för busstrafiken i Västerås. Raka linjesträckningar infördes för snabbare körvägar enligt principen ”tänk spårväg – kör buss”. Foto: Karin Widén, Västerås Stad._